26 mars 2013

Slutet av början...

I går fattade förvaltningschefen på tekniska förvaltningen Sundell Isling beslutet att inte utdela någon disciplinpåföljd till Christer Wånehed, avdelningschef på gatuteknikavdelningen. Har själv inte varit delaktig i det beslutet eller i utredningen som sådan. Delrapporteringen och den arbetsrättsliga utredningen är dock inte början av slutet utan snarare slutet av början. Det är uppenbart att det rör sig om ett systemfel och att tekniska förvaltningen har en hemläxa att göra. Ser det dock som en stor utmaning och något som kan bli riktigt bra när vi är klara med förändringsarbetet. Framför oss nu har vi en fortsättningen av internutredningen framför oss som mer kommer titta på förvaltningens brister och problemområderna och fokusera på lösningar.

Nedan finner ni den information som Maria Sundell Isling gick ut med i samband med hennes beslut under gårdagen:

Bakgrund


En arbetsgrupp har tillsatts i fördjupningen av frågan kring efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling, med anledning av den arbetsrättsliga utredningen kring Christer Wåneheds agerande. Fördjupningen har kommit fram till att det på tekniska förvaltningen under lång tid har rått brister i systematisk kontroll och ledning. Det handlar om följande delar:

• Attest- och delegationsordning har varit oklar för många medarbetare

• Förändringar vad gäller spärrar i fakturahanteringssystemet har genomförts i strid med gällande delegationsordning

• Oklarheter i hantering av avtal

• Alltför få ramavtal har tecknats med leverantörer

Dålig planering från beställare har resulterat i en ständig tidspress med stora krav på snabb genomförandetakt. Det viktiga har varit att hålla en hög servicegrad mot växjöborna.

Konsekvenser

Arbetsgruppen har inte funnit något som visar att Växjö kommun lidit någon ekonomisk skada till följd av ovan beskrivna brister. Däremot kan konstateras att LOU:s krav på fri konkurrens till viss del har åsidosatts. De gånger upphandling skett vid sidan om gällande ramavtal har oftast handlat om att ramavtalsinnehavare inte kunnat leverera.

De fastställda budgetramar som Christer Wånehed ansvarar för har aldrig överskridits. Han har utfört de uppdrag som har förelagts honom på ett kostnadseffektivit sätt och en entydig bild visar på en person som alltid har haft stadens bästa i fokus. Det finns inget som pekar mot att han har berett sig själv eller någon i hans närhet någon vinning.

Samtidigt måste framhållas att Christer Wånehed och hans underställda chefer har brutit mot LOU. Under den granskade perioden 2010 -2012 har gatuteknikavdelningen upphandlat flera leverantörer på ett icke korrekt sätt. Dessutom har varor och tjänster felaktigt direktupphandlats, då beloppen överskridit tröskelvärdet. Detta är allvarligt då Christer Wånehed som avdelningschef har ett stort ansvar gentemot gällande lagstiftning.

Beslut

Jag, i egenskap av tekniska förvaltningens chef, beslutar dock att inte utdela någon disciplinpåföljd till Christer Wånehed, avdelningschef på gatuteknikavdelningen. Jag anser inte det rätt att utdela en disciplinpåföljd till en person som är en del av ett icke fungerande system. En sådan åtgärd ska utdelas för att en person ensam handlat fel, inte för att statuera exempel. Jag kommer istället att i samtal med Christer tydliggöra de skyldigheter som han som anställd och chef har att följa anställningsavtal och lagar som ex. LOU.

Åtgärder

Den arbetsgrupp som tillsatts har även fått i uppdrag att analysera hela tekniska förvaltningen vad gäller intern styrning och kontroll och tydliggöra ansvar och befogenheter. I juni ska vi lägga fram ett förslag till åtgärdsplan till den tekniska nämnden. Redan nu har vi beslutat att upphandlingsenheten på kommunledningskontoret förstärker sin personal med en person för att stötta den tekniska förvaltningen. Kommunledningskontoret har dessutom beslutat att i juni hålla två heldagars utbildning i LOU för all personal i Växjö kommun. Inom tekniska förvaltningen är behovet stort att snabbt gå igång med utbildningsinsatser. Jag kommer därför att starta utbildningssatsningar kring LOU. Istället för att ägna mer tid åt det som varit vill jag nu blicka framåt.

Växjö 2013-03-25

Maria Sundell Isling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar