22 juni 2010

Alliansen presenterar utbildningsrapport


Valet i höst kommer att handla om framtiden, vilket alternativ som presenterar den bästa politiken för Sverige och framtiden. Det kommer då framförallt handla om jobben. En annan viktig del är dock att vi har en skola som ger våra barn den kunskap och de erfarenheter som krävs för att klara av framtidens jobb och konkurera med omvärlden. Utbildningspolitiken kommer därför att spela en mycket avgörande roll i höstens val. Vi i Alliansen presenterade idag en rapport med våra samlade värderingar och förslag på utbildningsområdet. Något som vi inte har sett från de rödgröna. Läs mer om förslaget på Alliansens hemsida:

http://www.alliansen.se/

Man kan dock sammanfatta rapporten enligt följande:

Alliansen är framför allt en allians av idéer och värderingar. Vi förenas i en gemensam framtidsvision för lärande och utbildning. Vi är övertygade om att alla människor har förmågan att lära och att ständigt nå ny kunskap.

Alliansen arbetar för en skola som ser varje elev och som ger varje människa möjlighet att växa. Vi har höga förväntningar såväl på utbildningsväsendets förmåga att möta individers olikhet som på människors förmåga att själv ta ansvar för sitt lärande.

Vi tror att kreativ stimulans och tydliga kunskapskrav är nycklar för framgång i hela utbildningsväsendet. Att alla elever och studerande ska tillägna sig ny kunskap är utbildningsväsendets grunduppdrag. Samtidigt kan kunskapsuppdraget aldrig vara värdeneutralt. Skolan ska tydligt ta ställning för de mänskliga rättigheterna och de värden som ligger till grund för vårt samhälle och ge elever och studerande möjlighet att tillgodogöra sig dessa värden.

I dessa värderingar ligger basen för vårt välstånd och grunden för att vårt land ska fortsätta att vara en framgångsrik kunskapsnation.

Arbetsgruppen har bestått utav högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) samt riksdagsledamöterna Lars Lindblad (M), Sofia Larsen, (C), Gunilla Tjernberg (KD)

Höjd ersättning vid expropriering

Givetvis fattar vi i regel bara bra beslut i Riksdagen men ibland är de exceptionellt bra beslut=) Ett sådant beslut fattade vi igår. Ett beslut som kommer att ha stor betydelse inte minst för många av mina kronobergare som jag har haft kontakt med under åren i riksdagen. Igår tog vi nämligen ett steg i rätt riktigt för att få en rimlig ersättning vid expropriering. Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Mycket har hänt sedan dess och det var definitivt hög tid att vi ändrade lagstiftningen i den riktning som vi nu har gjort. Vi kommer nu först och främst höja ersättningen vid expropriation och andra åtgärder där ägaren av en fastighet tvingas att avstå från fastigheten.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:CU21

Syftet är att stärka äganderätten, och bakgrunden är att de som exproprierar numera allt oftare är företag som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Förr var det oftast staten eller kommunen, och man begränsade rätten till ersättning för att hålla markpriserna nere. Något som jag i o f s anser vara helt fel. Blir man av med sin mark ska man också ha marknadsmässig ersättning för den oavsett om det är ett privat företag eller staten som exproprierar marken.

Den som får sin fastighet exproprierad får utöver ersättningen också ett generellt påslag på 25 procent av fastighetens marknadsvärde. Genom påslaget tas det ökad hänsyn till att ägaren ofrivilligt blir av med sin fastighet.

En regel som begränsar ersättningen upphävs. Därigenom kommer ersättningen att ligga närmare fastighetens marknadsvärde och omfatta även den del av marknadsvärdet som beror på förväntningar om att fastigheten ska få användas på ett nytt och tidigare inte tillåtet sätt.
Möjligheten att göra så kallade toleransavdrag avskaffas. Ersättningen ska i fortsättningen motsvara hela den ersättningsgilla skadan. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2010.

Överhuvudtaget är lagen märklig och jag hade gärna sätt att man stärkte äganderätten ytterligare. Värnandet av äganderätten är viktig, både för fortsatt utveckling och för ekonomi och långsiktig trygghet. Det ska verkligen föreligga synnerliga och exceptionella skäl för att få expropriera. Ibland sker det statliga övertagandet i ett specifikt syfte – att t.ex. säkra den biologiska mångfalden – men tyvärr drabbas alltför ofta enskilda markägare, och markens biologiska mångfald tas inte tillvara lika effektivt av staten som av enskilda ägare som levt på och med marken under många generationer. När nya kraftledningar skall byggas har markägaren sällan något att säga till om trots att han eller hon kanske har en bättre lösning på hur och var ledningen bör dras.

Under åren i riksdagen har jag jobbat mycket med den här frågan som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har motionerat flera gånger i frågan om bland annat marknadsmässig ersättning vid expropriering men även att det inte är mer än rimligt att man ska slippa betala skatt på ersättningen vid expropriering.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2006/07&bet=C282

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=Sk396

18 juni 2010

Anderberg vs Tenje

Moderatorn Elisabeth Anderberg har läst min blogg. Det gör mig faktiskt glad men samtidigt en aning förvånad eftersom Smålansposten i regel inte bevakar sina riksdagsledamöter särskilt noggrant. Nu skrev jag ju förvisso om henne själv så det var väl kanske det som lockade till läsning. En enkel googling på sitt eget namn och man kan ju hamna på de konstigaste ställen=)

Tyvärr gör Elisabeth Anderberg en alltför snäv tolkning av vad jag lägger in i begreppet demokrati. Jag vill först och främst slå fast att jag värnar det fria ordet och yttrandefriheten väldigt högt. Jag anser att fria medier och en fri åsiktsbildning är bland de viktigaste ingredienserna i en demokrati. Därför anser jag alltid att SMP gör ett gott demokratiskt arbete. ALLTID! Elisabeths förslag om att väljare skulle få möjlighet att ställa frågor till oss politiker är ett särskilt bra förslag.

Vad jag dock har haft synpunkter på är att jag inte tycker att Elisabeth Anderberg på sina debattsidor ger tillräckligt stort utrymme för viktiga politiska reformer och samhällsfrågor som berör de flesta i vårt samhälle.

Jag anser även att det är ett problem att länets riksdagsledamöter inte har någon naturlig massmedial arena förutom Smålänningen som då inte täcker hela länet. Smålandsposten har en stor spridning och nästintill monopolliknande situation. När ni då väljer att inte ta in våra rikspolitiska artiklar och inte heller är intresserade att följa våra politiska utspel, komma på pressträffar eller följa studiebesök hamnar vi i ett vakuum där vi har svårt att nå ut till länets väljare. Att inte anse att vi har något nyhetsvärde (vilket vi ofta har fått höra) är problematiskt eftersom vi faktiskt är satta att representera våra kronobergare i Riksdagen.

Men att jag vanligtvis inte hoppar jämfota när jag läser Elisabeths texter eller sidor skall hon dock inte tolka som att jag önskar styra debatten, hon ska tolka det som att jag har en åsikt om att debattsidorna bör ha färre beställningsartiklar som tenderar att bli krystade, istället borde ha fler högaktuella politiska artiklar samt kanske lyfta blicken något och även ta med artiklar av rikspolitisk karaktär. Det är min åsikt som jag anser mig ha rätt ha oavsett om det kanske för mig ut på lite djupt vatten med tanke på vilken makt Elisabeth Anderberg sitter på.

Läs Anderbergs inlägg:
http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/moderator/tenjes-demokrati(1978164).gm

17 juni 2010

Alliansen minus 2 C vann omröstningen


Kommer precis från kammaren efter att ha vunnit kärnkraftsvoteringen.Vi vann med endast 2 rösters skillnad så det var oerhört tight. Känns dock väldigt bra. Detta kanske var ett av de viktigaste besluten som jag var med och fattade under den här mandatperioden. Jag är medveten om att de rödgröna kommer att riva upp beslutet om de vinner höstens val men för oss i Alliansen var detta en enormt viktig milstolpe.

Besluten som vi fattade idag har följande innebörd:

Gamla kärnkraftsreaktorer ska få ersättas med nya
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs ska dessa endast få uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer.

Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011.

Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas".

Utökat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor. I dag uppgår skadeståndsansvaret och kravet på säkerhet till cirka tre miljarder kronor.

Bakgrunden till ändringarna är att den internationella Pariskonventionen ska ändras så att kravet på säkerhet höjs till lägst 700 miljoner euro, cirka 7 miljarder kronor. Riksdagen godkände på regeringens förslag ändringen av konventionen.
De nya reglerna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Jag skall nu snart gå hem och krypa till kojs. Debatten i kammaren fortsätter dock, antagligen väldligt länge i natt... sluttiden 23.00 är borttagen.

Kärnkraft är dagens kärnämne


Sitter på mitt rum på riksdagen och väntar på att få trycka på JA knappen för att trygga svensk energiförsörjning. Jag ser verkligen fram mot att få rösta ja till att avskaffa förbudspolitiken vad gäller kärnkraften samt göra det möjligt att ersätta gamla uttjänta reaktorer med nya. Jag ser verkligen fram mot att se till att basindustrin, våra svenska företag och hushåll kan kalkylera med rimliga elpriser även i framtiden.

Jag är dock djupt oroad för vad som kommer hända om olyckan skulle vara framme och de rödgröna skulle vinna höstens val. Socialdemokraterna, som tidigare haft en mycket sund syn på kärnkraften, har nu helt och hållet vikit sig för miljöpartiet och förespråkar numera en snabb avveckling av kärnkraften. Detta är inte bra. Vi får dock hoppas att det inte blir något regeringsskifte och att Alliansen får fortsätta realisera sin historiska energiöverenskommelse som består av flera delar. Vår enrgipolitik vilar på tre ben där både vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebar energi är viktiga ingredienser. Vi väljer nu att föra en likande energipolitik som USA, Frankrike, SB och Finland. En politik där vi statsar stort på grön energi samtidigt som ger kärnkraften nytt liv.

Socialdemokraterna är ute på väldigt hal is. Det var ju faktiskt Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson – som tillsammans med LO, näringslivet och flera borgerliga partier byggde upp kärnkraften för jobbens och välfärdens skull. Socialdemokraterna väljer nu att alliera sig med Mp och V som hela tiden har ansett att det var en felaktig linje och vill avveckla kärnkraften. Tillsammans kommer de att skapa massarbetslöshet om de får möjlighet till det. Jag har tillsammans med mina tre allianstjejer från länet skrivit en artikel där vi kräver att Tomas Eneroth, Carina A. Elgestam och Lars Wegendal ger kronobergarna besked om vad de står i frågan. Ska bli intressant att höra vad de har att säga...

Arbete för alla - inte bara för några

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har idag presenterat förslag på hur människor med funktionsnedsättning skall ges bättre möjlighet att få ett arbete och en lön att leva på. Jag tycker att detta är en mycket viktig bit av vår arbetslinje. Det handlar om att alla som vill och kan vara med och arbeta och ska ha möjlighet att bidra. Att känna att man ingår i en gemenskap som arbetsplatsen och arbetskamraterna innebär är superviktigt för alla, då får vi inte heller glömma vissa grupper i vårt samhälle. Siffror visar att endast 50 procent var sysselsatta av dem som har en funktionsnedsättning jämfört med 77 procent av dem som inte har någon funktionsnedsättning. Vi känner därför att det kan finnas ett behov av vissa åtgärder.

För att få en tydlig bild av hur verkligheten ser ut kommer vi därför genomföra en totalöversyn av de åtgärder och insatser som i dag finns för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det handlar även om att utforma en tydlig strategi för handikappolitiken som sträcker sig fem år framåt med start 2011. Målet är ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Det finns redan en hel del hjälp att få men informationen kommer inte alltid fram. Vi vill därför att informationen till arbetssökande, arbetsgivare och anställda om vilka stödinsatser som finns bör samordnas bättre, bland annat ekonomiskt stöd som bidrag till hjälpmedel och anpassning av arbetsplatser.

Arbetsgivare är ibland i onödan rädda för att anställa en person med funktionsnedsättning. Man vet helt enkelt inte vilken hjälp och stöd man kan få. För att råda bot på denna rädsla och okunskap har vi därför gett Regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att genomföra en informationskampanj, detta för att uppmärksamma arbetsgivare om vilka insatser som i dag finns för anställning av personer med en funktionsnedsättning.

Alla funktionsnedsättningar är inte alltis synliga. Vi anser därför att det är viktigt att öka kunskapen om personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Vi vill förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen kommer att få ett uppdrag att utforma en treårig försöksverksamhet och under tiden den pågår beräknas 35 miljoner kronor per år under tre år avsättas för kommunernas arbete.

Regeringen har även aviserat andra åtgärder och sammantaget tror jag att detta kan bli ett viktig steg mot målet att så många som möjligt med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning på egna villkor.

Utvecklingen bland kommuner och landsting är positiv

Kommunernas och landstingens resultat 2009 förbättrades med 6,5 miljarder kronor jämfört med året innan och uppgick till 14,4 miljarder kronor. Det visar regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting som lämnats till riksdagen. Det visar att de extra satsningar som Alliansen gjort på Sveriges kommuner och landsting under krisen har fallit väl ut. Trots detta står de rödgröna fast vid att det staten behöver ge ännu mer pengar till kommuner och landsting framöver. Visst finns det fortfarande kommuner som går back och som blir misskötta. Det finns ju fortfarande kommuner som styrs av de rödgröna. Fredrik Reinfeldt sa det mycket bra under partiledardebatten igår.

Anf. 9 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
"Sveriges Kommuner och Landsting beskriver det som att vi har fredat en sektor med 1,2 miljoner anställda genom en svår kris.
Det innebär inte att varenda kommun och landsting i landet är välskött. Det finns en del rödgrönt kvar på det området att åtgärda. Vi är inte helt fredade från misskötsel och felanvända resurser.
Jag hävdar bestämt att jag har en jobbpolitik som vi nu står väl rustade att sätta in i ett läge där vi har god efterfrågan i svensk ekonomi och ordning i offentliga finanser. Vi har fört Sverige genom en svår kris, en finanskris som övergick i en lågkonjunktur."

En god nyhet - Absolut!


Absolut Company vill öka produktionen av vodka till 100 miljoner liter per år, vilket är en fördubbling av dagens produktion. Det innebär att företaget sannolikt kommer att anställa fler personer och expandera ytterligare. Även mängden vete som köps in måste dubblas, vilket är en mycket god nyhet för odlare i regionen. Absolut använder sig nämligen nästan uteslutande av vete från Skåne. Riktigt roliga nyheter. Få bara hoppas att inte de rödgröna kommer till makten efter höstens val för då kommer väl färslag på att staten ska köpa Absolut Company. Lars Ohly gråter väl sig fortfarande till söms över att vi i Alliansen sålt Vin & Sprit under mandatperioden. Och eftersom han planerar att köpa tillbaka alla apotek är det väl inte otänkbart att den planen även gäller spritbolag.

16 juni 2010

SMP i demokratins tjänst...

Jag har defenitivt inte hoppat jämfota särskilt ofta när jag slagit upp Smålandspostens debattsidor eller läst Moderatorns text. (förutom när jag själv har inne en artikel förstås=)) Jag har haft synpunkter på både innehåll och de prioriteringar som Elisabeth Anderberg gör ibland. Idag blev jag dock mycket glad över att läsa hennes text. Elisabeth har blivit inspirerad av det utspel som Alliansen gjorde igår då vi krävde svar på 100 frågor som av de rödgröna. Moderatorn på Smålandsposten vill nu att länets invånare och tidningens läsare ska maila in likande frågor som de vill ställa till oss lokalpolitiker. Ett riktigt bra intiativ tycker jag. Ett lysande exempel på en tidning som tjänar demokratin och bidrar till att väljarna får möjlighet att ställa sina politiker tills svars och svara på befogade frågor. Jag ställer upp precis när som helst och svarar på dessa frågor - på mig bara!

Höjt flerbarnstillägg & ubåtarHar precis varit och tryckt på knappen och röstat JA till flertalet saker. Bland annat godkände vi regeringens förslag till vårtilläggsbudget för 2010. Förslagen i tilläggsbudgeten var av blandad karaktär minst sagt. Allt ifrån flerbarnstillägg till nya ubåtar kan man säga bokstavligen talat.

Vi höjer närmligen flerbarnstillägget från den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn. Som jag skrivit tidigare förstår jag inte riktigt vitsen med detta men visst måste vi göra en viss uppräkning även på detta område.

I tilläggsbudgeten gav vi även Regeringen möjlighet att köpa två nya ubåtar och halvtidsmodifiera två ubåtar av Gotlandsklass. Regeringen får också möjlighet att snabbt köpa ett medeltungt helikoptersystem.

En yrkesofficer med flera barn har därför all anledning att fira idag=)

Rödgrön straffskatt på unga drabbar både företag och ungdomar

Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige och vi står helt klart inför en utmaning att se till att dessa ungdomar får ett arbete och inte fastnar i en långtidsarbetslöshet. Kritiken från de rödgröna mot Alliansen på detta område är inte nådig. Frågan är vad de själva föreslår som bot på problemet.

De rödgrönas jobbpolitik skulle innebära en generell höjning av den totala arbetsgivaravgiften för unga, och därmed riskera tiotusentals ungdomsjobb.De rödgröna vill helst inte tala om detta men sanningen är den att om de tar makten efter valet kommer de att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Det är en politik som skulle slå hårt mot landets små och medelstora företag. För att inte tala om hur hårt det skulle slå mot alla ungdomar som arbetar i dessa företag.

Det är på sin plats att de rödgröna svarar på frågan varför de i en situation där ungdomasarbetslösheten redan är hög ytterligare vill försvaga ungdomars ställning på arbetsmarknaden genom denna dramatiska kostnadsökning?

Vad de rödgröna inte verkar inse är hur detta även slår mot små och medelstora företag. För mindre företag som har flera ungdomar anställda och som lever med små marginaler riskerar kostnadsökningar i den här storleksordningen att resultera i stora personalminskningar och i värsta fall nedläggningar. Är detta en smart jobbpolitik?

PM & Vänner på 4:e plats i 2010 års White Guide


Som riksdagsledamot får jag många böcker, tidsskrifter och informationsmaterial från instresseorganisationer, fackförbund och samfund. Jag läser en hel del men tyvärr räcker tiden aldrig till för att ta del av all den informationen som jag får. Det mesta av materialet som jag får är av tyngre karaktär men en del böcker tillhör den mer lättsmälta och lättlästa kategorin. En bok som jag alltid ser fram mot och bläddrar flitigt är Sveriges Hotell & Restaurang företagares "White Guide", vilket är en förteckning över Sveriges bästa restauranger. Extra stolt är jag över att PM & Vänner i Växjö lyckades placera sig på en 4:e plats i årets upplaga. 2009 hamnade de på en 10:e plats. I år vann dessutom utmärkelsen "Årets Matsupplevelse". Något som verkligen stämmer... Jag kan varmt rekommendera alla att äta på PM & Vänner om ni är i Växjö, hör gärna av er till mig så gör jag er sällskap och kan prata lite politik under tiden vi äter=)

100 frågor till de rödgröna

I höstens val står två tydliga alternativ mot varandra Alliansen mot de rödgröna. Alliansen har klart och tydligt redovisat vad vi går till val på tillsammans men det är betydligt sämre med svar från andra sidan. Vi kräver därför svar av de rödgröna i 100 frågor.

Efter fyra år tillsammans är Alliansen Sveriges enda alternativ för ordning och reda i ekonomin och ansvar för jobben. I en tid när klimat, jobb och företagande är de viktigaste frågorna står oppositionen svarslös på en rad grundläggande områden.
Man kan verkligen fråga sig om oppositionen tänker gå tillbaka till flumskolan? Den har vi redan prövat i alldeles för många år med katastrofalt resultat. Skolpolitiken är bara ett av flera områden där de rödgröna är oss svaret skyldiga. Alliansen har värnat välfärdens kärna genom krisen. Med vår politik sätts människan i centrum istället för i väntrum, de rödgrönas enda idé är att backa tillbaka så att vårdköerna tillåts växa och valfriheten försvinner. Gå in på länken och läs mer om våra frågor till de rödgröna...http://www.alliansen.se/2010/06/alliansen-kraver-svar-av-de-rodgrona-i-100-fragor/

15 juni 2010

Second best


Det blev ingen inbjudan till Bröllopet med stort B men jag är väldigt glad över inbjudan till bröllopskonserten på fredag. Ska verkligen bli trevligt. Riksdagen står som värd för den officiella festkonserten i Stockholms konserthus med anledning av bröllopet mellan H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling. Vilka som ska uppträda under konserten är en hemlighet. Vi vet bara att konserten inleds kl. 20.30 med Kungssången och pågår utan paus i omkring 1 timme och 40 minuter. Och att konserten avslutas ca kl. 22.10 med Nationalsången. Det har ju gått en hel del rykten om vilka som ska uppträda och för egen del hoppas jag fortfarande på att ABBA väljer denna kväll att återförenas och sjunger "Dancing queen". Tror dock att det är lite för mycket att hoppas på...http://www.youtube.com/watch?v=ctzIEjjOfd4

(S)upersvagt stöd för Mona

Mona Sahlin har all anledning att vara nervös. Igår var hon oroad över socialdemokraternas dåliga siffror i storstäderna men om jag vore Mona Sahlin skulle jag vara betydligt mer oroad över henens egen situation. Jag menar inte att hon borde se om sitt eget hus utan inse att utan en stark statsminsiterkandidat vinner de rödgröna aldrig valet. Inte ens väljarna i de egna leden vill de ha henne. Enligt SIFO-undersökningen vill bara varannan socialdemokratisk väljare vill se Mona Sahlin som statsminister efter valet i höst. Bland de 1.000 personer som telefonintervjuades av Sifo i förra veckan ville 42 procent ha kvar Fredrik Reinfeldt som statsminister efter valet. Mona Sahlin fick stöd av 16 procent, medan sex procent föredrog Miljöpartiets Maria Wetterstrand.

Jag hoppas innerligt att vi får en presidentkampanj i höst. Där två tydliga alternativ står mot varandra, Fredrik mot Mona, Alliansen mot de rödgröna. Då tror jag att det kommer att gå oerhört bra för oss.

Vargstammen tål jakt!

En inventering av vargstammen har visat att den förblir stabil, trots vinterns licensjakt. Jag tycker att det är en glädjande nyhet då det visar att vi bör ha vargjakt i Sverige. Det visar också på att vi klarar av att ta ansvar för vargstammen och kontrollera den.

Både björn, lo och varg ökar i antal. Det har visat sig att acceptansen för både björn och lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt kommer vi uppnå samma resultat om vi även fortsättningsvis tillåter vargjakt i mindre skala.

Jag tror även att det är nödvändigt och bra att vi nu har en betydligt mer regional förvaltning av rovdjuren. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden. Samtidigt som vi slår fast att vi vill ha en livskraftig vargstam i Sverige måste vi ta hänsyn till de människor som faktiskt delar vargens territorium. Får den lokala befolkningen känna delaktighet i förvaltningen minskar också tendenserna till illegal jakt på varg. Det har många internationella erfarenheter också visat.

08 juni 2010

Premiärmöte med viltförvaltningsdelegationn

Jag har många spännande och givande uppdrag men det kanske mest intressanta uppdraget är som representant i viltförvaltningsdelegation i Kronoberg.

Från och med den 1 februari 2010 gäller en ny förordning som innebär att en Viltförvaltningsdelegation ska etableras inom varje länsstyrelse. Det är ett led i regeringens politik att förbättra förvaltningen av rovdjuren med regionalt ansvar och lokalt inflytande.

Delegationen ersätter tidigare viltvårdsnämnder och regionala rovdjursgrupper. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper, kommer viltförvaltningsdelegationerna inte enbart att vara rådgivande, utan beslutande.

Ett minst sagt spännande uppdrag som engagerar och berör många männsikor. Idag hade vi vårt första riktiga möte. Vi har träffats tidigare men då har det mer handlat om utbildning och information. Idag var det första mötet med skarpa förslag.

På dagordningen stod information om förändringar av älgskötselområden, redovisning av älgavskjutning, information av trafikskador med vilt samt hur betestrycket ser ut i länet.

Vi fattade även beslut om tilldelning för älgjakten inför nästa år, rekommendationer och målsättning för älgjakten samt tog beslut om jakttider för älgjakten 2010. Mycket snack om älgar med andra ord...

Många intressanta frågor och diskussioner väcktes under mötet och jag gick från residenset med betydligt mer kunskap än vad jag hade när jag vaknade imorse. Det är verkligen en spännande sammansättning av människor i delegationen. Här sitter representanter från bland annat politikerkåren, polismyndigheten, skogsnäringen, natur och friluftsliv, näringsliv, turism och fiske. Viltförvaltningsdelegation främsta syfte är att utgöra ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att vi på ett bättre sätt kan enas i dessa svåra frågor och tillsammans bidra till bättre förutsättningar för både skogen, djuren och lantbruket.

Jag besöker Växjö Fria gymnasium imorgon onsdag

PRESSINBJUDAN
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Anna Tenje (M) besöker Växjö Fria Gymnasium imorgon för att samtala om ändrade villkor för fristående skolor

Riksdagsledamoten Anna Tenje (M) besöker Växjö Fria Gymnasium med anledning av att riksdagen i förra veckan beslutade om nya och lika villkor för fristående och kommunala skolor. Det innebär bl a att när en kommun beslutar om ökade ersättningar till kommunala skolor ska fristående skolor få motsvarande ersättning. Läs mer på riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03157

- Det ska bli intressant att möta personalen och samtala om deras villkor och arbete
samt studera hur förutsättningarna för att bedriva företag inom denna bransch ser ut.
Dessutom ska det bli mycket spännande att diskutera de nya lika och rättvisa
villkoren för kommunala och fristående skolor som riksdagen beslutade om i förra
veckan, säger Anna Tenje (M)

Tid: Onsdag 9 juni kl 09.00-10.30
Plats: Växjö Fria Gymnasium, Västra Esplanaden 9A, VÄXJÖ

Välkomna!

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

03 juni 2010

Stolt 3:e plats räcker

Växjö blev i veckan utsedd till landets tredje bästa miljökommun av Svenska Naturskyddsföreningen. Kul att Växjö får ännu en utmärkelse. Det måste dock varit en smula jobbigt för NF att dela ut utmärkelsen till en moderatledd kommun. Nu kanske det är många som tycker att Växjö borde ta sikte på att bli bäst i landet... Jag är mycket tveksam till detta. Bakom utmärkelsen gömmer det sig nämligen en hel del kriterier som jag faktiskt inte hoppas att vi i Växjö har för avsikt att leva upp till. När det gäller utsläppsmål, effektiva transporter och arbete med att bli mer energieffektiva har jag inget att invända men när det gäller att sluta servera kött i skolan anser jag att vi inte ska gå NF till mötes. Våra barn & äldre också för den delen behöver bättre mat i skolan och på äldreboendet för att orka med och inte sämre. Vegetarisk kost i all ära men det passar långt ifrån alla och då särskilt inte växande barn och äldre multisjuka. Detsamma gäller investeringar i vägar. Jag tycker snarare att det är positivt att man investerar i smarta ombyggnationer av gator och vägar så att trafiken flyter på bättre genom stan och på så sätt minskar både köer och utsläpp. Detta ger NF minuspoäng för.

Jag tycker därför att Växjö ska känna sig stolta över sin 3:e plats men att det kan räcka med det så länge inte NF ändrar sina kriterier. I alla fall bör vi inte hamna på en första plats för att vi uppfyller samtliga av dem. Och de som tror att NF är en förening utan politisk inriktining - tror helt fel.

Imorgon besöker jag Visjögården i Kosta

PRESSINBJUDAN
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Anna Tenje (M) besöker Attendo Care Visjögården i Kosta tillsammans med Svenskt Näringsliv

Riksdagsledamoten Anna Tenje (M) besöker Attendo Cares behandlingshem Visjögården i Kosta tillsammans med Lill Andreasson från Svenskt Näringsliv. Under besöket ska de träffa platschefen Birgitta Peters-Danielsson och samtala om Visjögårdens verksamhet, som vänder sig till vuxna, manliga missbrukare.

- Det ska bli spännande att göra besök på Visjögården. Jag ser framemot att få lära mer om behandlingsmetoder, resultat och inte minst hur patienterna klarar sig efter avslutad behandling. Det ska också bli intressant att samtala med personalen om hur det är att arbeta på ett behandlingshem - arbetsvillkor, inflytande och kontakten med patienterna, säger Anna Tenje (M)

Tid: kl 09.30-11.00
Plats: Attendo Care Visjögården, Kosta

Välkomna!

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

02 juni 2010

Idag skapar vi historia!

Idag är voteringen lite mer speciell än vanligt. Idag röstar vi nämligen om en reformerad grundlag. Det är första "läsningen" och den nyvalda riksdagen efter höstens val kommer sedan att rösta om exakt samma sak en ándra gång för att den nya grundlagen sedan ska börja gälla 1 januari 2011.

Det är vi i KU som har haft hand om detta ärende och jag det känns oerhört kul att ha varit med om detta arbete. Det är ju inte varje år som vi ändrar i våra grundlagar direkt. Senaste gången var 1974.

Det som nu ligger på vårt bord är ett resultat av det arbete som ägde rum främst på 1970-talet då vår nuvarande författning i huvudsak skrevs. EU, internationaliseringen, globaliseringen, individualiseringen och förändringen av de politiska partierna har sedan förändrat världen och Sverige och kräver därmed även en förändring i våra grundlagar.

Det är svårt att på ett kortfattat sätt sammanfatta förslagen, allt känns så viktigt. Men jag ska ändå göra ett försök:

Väljarna får mer att säga till om genom att personvalet särks samtidigt som det blir enklare att möjliggöra kommunala extraval och förstärka och förtydliga möjligheterna till kommunala folkomröstningar.

Vi markerar även EU-medlemskapet som en del av det svenska styrelseskicket. Känns som om Svenska folket äntligen har insett att vi är med i EU och då slår vi även fast det i grundlagen. På samma sätt markerar vi också vårt arbete i andra internationella samfund och forum, samtidigt som vi nu förtydligar, markerar och stärker det lokala och kommunala självstyret med ett eget kapitel med mer fylliga regler. Detta tycker jag är av oerhört stor vikt inte minst med tanke på att jag själv ska vara aktiv i kommunpolitiken framöver=) Egenintresset ljuger aldrig...

Viktigast av allt är kanske ändå att vi möter individualiseringen och möjligheterna att göra ett eget livsval i synen på att se alla människor och att se alla minoriteter och allra tydligast i synen på det yttersta minoritetsskyddet, nämligen vår grundlags skydd för individens fri- och rättigheter.

Förslaget innehåller också reformer som markerar våra domstolars konstitutionella ställning och som tydliggör våra domstolars roll som yttersta garant för att svenska folkets lika fri- och rättigheter värnas.

Uppenbarhetsrekvisitet, begränsningen av domstolarnas möjligheter att underkänna lagars tillämpning i de fall då konsekvenserna strider mot regeringsformens fri- och rättighetskapitel, avskaffas äntligen.

Motivet på denna punkt är tydligt, både i Grundlagsutredningen och i propositionen. Man skriver: ”Här är det av särskild betydelse att grundlagens regler fullt ut får genomslag i rättstillämpningen.” Det är tydligt och det aktiverar i högre grad grundlagens skydd för alla medborgares fri- och rättigheter. Nu är det med andra ord hög tid att alla jurister lär sig Sveriges grundlagar.

Till serien med reformer hör också att makten över domarutnämningarnaflyttas ut från den politiska makten till en mer fristående nämnd. Det stärker i grunden för våra domstolars och våra domares självständighet. Med detta ökar den dömande makten och domstolarnas förutsättningar att självständigt värna grundlagens principer och grundlagens fri- och rättigheter.

En tredje del är att det finns förslag på riksdagens bord om att tydliggöra domstolarnas självständighet med ett eget kapitel. Lagrådets makt och möjligheter att granska lagförslag växer. Vi vet att rättsordningen i en väl fungerande demokrati har en hög legitimitet, och uttrycken för denna legitimitet är viktiga.

Detta riksdagsbeslut är ett första steg i rätt riktning för att värna vår demokrati och männsikors fri- och rättigheter på ett än mer vördnadsfullt sätt. Min förhoppning är sedan att vi kan fortsätta diskussionen om att skapa en författningsdomstol samt att stärka personvalet ytterligare. Men det kommer bli en betydligt senare fråga. Idag kommer jag dock att sitta mycket rak i ryggen och stolt trycka på knappen!

Klara och tydliga besked av jordbruksministern

Under förra veckans frågestund ställde jag en direkt fråga till vår käre miljöminister som handlade om kilometerskatten. En extra skatt som de rödgröna tänker införa om det kommer till makten i höst. Jag fick ett mycket glädjande besked av Eskil på min fråga som jag hoppas att många på landsbygden uppmärksammar.
Nedan kan du läsa fråga och svar:

Anf. 49 ANNA TENJE (m):
Fru talman! Min fråga går till jordbruksministern.
För mig är det oerhört viktigt att det finns goda möjligheter att leva och bo samt starta och driva företag på landsbygden. Den senaste tiden har jag blivit kontaktad av mjölkbönder som varit oroliga angående den kilometerskatt som De rödgröna aviserat att de ska införa om de vinner valet i höst. Det kommer att slå oerhört hårt mot dessa bönders verksamhet, och de vill helt enkelt förvissa sig om att det inte är något som även Alliansen går och tänker på. Vad är beskedet till dem?

Anf. 50 Jordbruksminister ESKIL ERLANDSSON (c):
Fru talman! Jag kan ge ett mycket kort och distinkt svar. Vi kommer inte att införa någon kilometerskatt. Skälet till det är, precis som frågeställaren tog upp, att det skulle vara förödande för de areella näringarnas utveckling i vårt land. Att frakta mjölken till mejeriet med någonting annat än lastbil är inte möjligt. Lika omöjligt är det att frakta mjölken från mejeriet till oss konsumenter med någonting annat än lastbil.

Däremot ska vi fortsätta att satsa på alternativa drivmedel till de fordon som måste hämta mjölken på gårdarna, liksom distribuera den från mejeriet till oss konsumenter. Där är det viktigt att vi hjälps åt att satsa så att vi får mer hållbarhet i de transportsystem som gäller de areella näringarnas produkter.
Koldioxidskatten

01 juni 2010

Sista lektionen i KU

Kom precis från mitt sista KU-möte...ever. Jag ställer ju inte upp i höstens val till riksdagen och vem vet om jag någonsin kommer att göra det igen. Känns faktiskt lite vemodigt - något av en skolavslutningskänsla som infunnit sig och behovet av att ta kort, säga snälla saker och kramas finns där. Jag kommer att sakna många saker med KU. Det har varit fantastiskt och jag känner mig mycket stolt över min insats i KU den här mandatperioden. Jag har lärt mig oerhört mycket. Kunskap som jag kommer att ha stor nytta av oavsett vad jag gör i framtiden. Jag kunde inte ha fått en bättre grund att stå på. Och trots det stora arbetsbördan som ligger på oss i KU jämfört med andra utskott så är jag ändå glad att det var just KU jag hade möjligheten att få sitta i. Men jag kommer framförallt att sakna alliansgänget i KU. Vi har verkligen haft ett fantastiskt samarbete som underlättat mycket och som tagit oss långt samt genererat i riktig vänskap. Men det är väl så med de flesta saker man lämnar, det är inte positonen eller uppgiften man saknar utan männiksorna man delat den med.

Idag var det alltså sista lektionen i KU och imorgon kväll blir det examensmiddag med gänget. Vi har förvisso flera mindre prov (debatter) kvar och en sista tentamen (granskningsdebatten) den 14/6 men inget formellt kvarstår i KU. En sak känns dock lite annorlunda från skolavslutningen i gymnasiet. Då spreds alla för vinden och det fanns ingen tydlig återsamlingspunkt. Nu vet jag precis vart jag ska åka om jag saknar mina vänner... KU kommer alltid finnas kvar=)