17 juni 2010

Arbete för alla - inte bara för några

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har idag presenterat förslag på hur människor med funktionsnedsättning skall ges bättre möjlighet att få ett arbete och en lön att leva på. Jag tycker att detta är en mycket viktig bit av vår arbetslinje. Det handlar om att alla som vill och kan vara med och arbeta och ska ha möjlighet att bidra. Att känna att man ingår i en gemenskap som arbetsplatsen och arbetskamraterna innebär är superviktigt för alla, då får vi inte heller glömma vissa grupper i vårt samhälle. Siffror visar att endast 50 procent var sysselsatta av dem som har en funktionsnedsättning jämfört med 77 procent av dem som inte har någon funktionsnedsättning. Vi känner därför att det kan finnas ett behov av vissa åtgärder.

För att få en tydlig bild av hur verkligheten ser ut kommer vi därför genomföra en totalöversyn av de åtgärder och insatser som i dag finns för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det handlar även om att utforma en tydlig strategi för handikappolitiken som sträcker sig fem år framåt med start 2011. Målet är ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Det finns redan en hel del hjälp att få men informationen kommer inte alltid fram. Vi vill därför att informationen till arbetssökande, arbetsgivare och anställda om vilka stödinsatser som finns bör samordnas bättre, bland annat ekonomiskt stöd som bidrag till hjälpmedel och anpassning av arbetsplatser.

Arbetsgivare är ibland i onödan rädda för att anställa en person med funktionsnedsättning. Man vet helt enkelt inte vilken hjälp och stöd man kan få. För att råda bot på denna rädsla och okunskap har vi därför gett Regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att genomföra en informationskampanj, detta för att uppmärksamma arbetsgivare om vilka insatser som i dag finns för anställning av personer med en funktionsnedsättning.

Alla funktionsnedsättningar är inte alltis synliga. Vi anser därför att det är viktigt att öka kunskapen om personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Vi vill förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen kommer att få ett uppdrag att utforma en treårig försöksverksamhet och under tiden den pågår beräknas 35 miljoner kronor per år under tre år avsättas för kommunernas arbete.

Regeringen har även aviserat andra åtgärder och sammantaget tror jag att detta kan bli ett viktig steg mot målet att så många som möjligt med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning på egna villkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar