22 juni 2010

Höjd ersättning vid expropriering

Givetvis fattar vi i regel bara bra beslut i Riksdagen men ibland är de exceptionellt bra beslut=) Ett sådant beslut fattade vi igår. Ett beslut som kommer att ha stor betydelse inte minst för många av mina kronobergare som jag har haft kontakt med under åren i riksdagen. Igår tog vi nämligen ett steg i rätt riktigt för att få en rimlig ersättning vid expropriering. Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Mycket har hänt sedan dess och det var definitivt hög tid att vi ändrade lagstiftningen i den riktning som vi nu har gjort. Vi kommer nu först och främst höja ersättningen vid expropriation och andra åtgärder där ägaren av en fastighet tvingas att avstå från fastigheten.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:CU21

Syftet är att stärka äganderätten, och bakgrunden är att de som exproprierar numera allt oftare är företag som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Förr var det oftast staten eller kommunen, och man begränsade rätten till ersättning för att hålla markpriserna nere. Något som jag i o f s anser vara helt fel. Blir man av med sin mark ska man också ha marknadsmässig ersättning för den oavsett om det är ett privat företag eller staten som exproprierar marken.

Den som får sin fastighet exproprierad får utöver ersättningen också ett generellt påslag på 25 procent av fastighetens marknadsvärde. Genom påslaget tas det ökad hänsyn till att ägaren ofrivilligt blir av med sin fastighet.

En regel som begränsar ersättningen upphävs. Därigenom kommer ersättningen att ligga närmare fastighetens marknadsvärde och omfatta även den del av marknadsvärdet som beror på förväntningar om att fastigheten ska få användas på ett nytt och tidigare inte tillåtet sätt.
Möjligheten att göra så kallade toleransavdrag avskaffas. Ersättningen ska i fortsättningen motsvara hela den ersättningsgilla skadan. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2010.

Överhuvudtaget är lagen märklig och jag hade gärna sätt att man stärkte äganderätten ytterligare. Värnandet av äganderätten är viktig, både för fortsatt utveckling och för ekonomi och långsiktig trygghet. Det ska verkligen föreligga synnerliga och exceptionella skäl för att få expropriera. Ibland sker det statliga övertagandet i ett specifikt syfte – att t.ex. säkra den biologiska mångfalden – men tyvärr drabbas alltför ofta enskilda markägare, och markens biologiska mångfald tas inte tillvara lika effektivt av staten som av enskilda ägare som levt på och med marken under många generationer. När nya kraftledningar skall byggas har markägaren sällan något att säga till om trots att han eller hon kanske har en bättre lösning på hur och var ledningen bör dras.

Under åren i riksdagen har jag jobbat mycket med den här frågan som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har motionerat flera gånger i frågan om bland annat marknadsmässig ersättning vid expropriering men även att det inte är mer än rimligt att man ska slippa betala skatt på ersättningen vid expropriering.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2006/07&bet=C282

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=Sk396

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar