22 augusti 2013

Jobben fortsatt viktigast

Att fortsätta arbetet med att stärka arbetslinjen är och förblir Nya moderaternas främsta uppgift. Ingen fråga är viktigare än jobben och hur de kan bli fler i Kronoberg och i hela Sverige. Det handlar också om att hitta nya sätt att underlätta för de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden, framför allt ungdomar som inte fullföljer gymnasiet.   Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största utmaningar och samtidigt en fråga där de politiska skiljelinjerna är som mest tydliga. Att möta krisens effekter och att skapa förutsättningar för att fler företag vågar anställa är centralt för att kunna skapa fler jobb åt unga. I en omvärld som präglas av ekonomisk oro står sig Sverige förhållandevis starkt. Till skillnad från många andra länder i Europa har vi tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik kunnat investera i infrastruktur, utbildning, forskning och innovation – åtgärder för fler jobb, företagande och bättre välfärd.   Statistik från SCB visar att 92 procent av alla unga i Sverige antingen jobbar eller studerar. Men det finns ungdomar som kommer att ha svårare att komma in på arbetsmarknaden eller klara utbildningen. Vi måste fråga: Vilka är det som saknar jobb? Hur länge? Och vilken politik kan ge dem jobb?   Alliansen har genomfört en rad reformer för att stärka unga människors möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har halverat arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år, sänkt restaurangmomsen och infört rut- och rot-avdragen som stimulerar branscher där många ungdomar får sina första jobb. Vi har infört nystartsjobb, instegsjobb och fler lärlingsplatser. För 2013 satsas 25 miljarder kronor på bland annat ungas jobbchanser, utbildning och stärkt konkurrenskraft för företag. Antalet platser inom yrkesvuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och praktik utökas både 2013 och 2014. För att höja studieresultaten återupprättas nu kunskapslinjen i skolan. Bland annat har en helt ny gymnasieskola införts.   Mot detta står Socialdemokraterna, som vill fördubbla restaurangmomsen, försämra rut och göra det mindre lönsamt att arbeta. I ett läge när ekonomin bromsat upp och jobben riskerar att bli färre vill S öka kostnaden för att anställa ungdomar med omkring 40000 kronor per år och ungdom. Det är helt fel väg att gå. Kvar står Socialdemokraternas skattehöjningar på 30 miljarder kronor riktade mot jobb och företagande. Samtidigt uteblir besked om hur S förhåller sig till Miljöpartiets förslag om friår, medborgarlön och kortare arbetsveckor. Jobben kommer inte att bli fler genom höjda skatter och mindre arbete.   Nya Moderaterna vill fortsätta att stärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt att arbeta genom ytterligare jobbskatteavdrag riktade framför allt till låg- och medelinkomsttagare. Vi vill stärka förutsättningarna för fler och växande företag, fortsätta återupprättandet av kunskapslinjen i skolan och satsningarna på utbildning. Så når vi de unga som är i störst behov av stöd. Anna Tenje (M) Förbundsordförande Moderaterna Kronoberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar