31 augusti 2013

Nära målen 2020 om C02

Växjö nära nå mål om fossilbränslefritt år 2020 - En fossilbränslefri kommunorganisation år 2020 är svår att nå. Men nära kan vi komma. Det säger Anna Tenje (M), ansvarig för klimatfrågor i kommunstyrelsen i en kommentar till den koldioxidinventering som har genomförts och som presenteras i nästa vecka.   Varje år genomförs en inventering av kommunkoncernens energianvändning och koldioxidutsläpp. Denna ligger till grund för uppföljning av ett antal mål och indikatorer i Växjös miljöprogram. - Inventeringen för år 2012 visar att där finns en del ljuspunkter samtidigt som det är klart att vi har en del att jobba med framöver, berättar Henrik Johansson, miljösamordnare på Växjö kommun.   Växjö kommunorganisation har som mål att vara fossilbränslefritt senast 2020. I den ekologiska budgeten sätts bara koldioxidmål för transportsidan. Men utsläppen från kommunkoncernens energianvändning står för ca hälften av de totala utsläppen. - Över 98 % av utsläppen från kommunens energianvändning kommer från fjärrvärmen. De olika förvaltningarna och bolagen har svårt att påverka utsläppen nämnvärt, då utsläppen framför allt beror på bränslesammansättningen i fjärrvärmen, förklarar Henrik Johansson   Eftersom kommunen köper in förnybar el, räknas elanvändningen ha nollutsläpp. - Inom några år kommer dessutom Sandviksverkets nya kraftvärmeblock stå färdigt, vilket kommer få stor effekt på utsläppen från energianvändningen. På vissa håll byts olja ut mot syntetisk diesel som ger lägre utsläpp, och på avloppsreningsverket har oljan redan nu bytts ut mot pellets. Det händer mycket nu, konstaterar Anna Tenje.   Målsättningen enligt miljöprogrammet är att de fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter och service ska minska med 30 % mellan 1999 och 2015. Siffrorna för 2012 är de lägsta på tio år. Användning av syntetisk diesel i flera arbetsmaskiner, diesel med hög inblandning av biodrivmedel i skolskjutsarna och användning av RME i avfallstransporter är några exempel på åtgärder som minskat utsläppen mellan 2011 och 2012. Dessutom minskar användningen av egen bil i tjänsten, vilket tyder på en stadig övergång till bilpoolen. - Utsläppen är nu äntligen på väg neråt, och det är till och med troligt att vi når eller kommer mycket nära målet enligt miljöprogrammet. Biogas i stadsbussarna och inblandning av högre andel biodrivmedel i den diesel som används i kommunens arbetsmaskiner kommer få stora effekter. Men vi kan inte nöja oss där. Det tankas fortfarande för mycket bensin i organisationen, vilket har fått bl a omsorgsförvaltningen att ta ett grepp om vilket bränsle som verkligen tankas i etanolbilarna, berättar Anna Tenje och fortsätter: - En fossilbränslefri kommunorganisation år 2020 är däremot svår att nå, inte minst för att det med största sannolikhet kommer att blandas bensin i etanolen även då, och att det är tveksamt att biodrivmedel för flyg kommer vara kommersiellt utbyggt då. Men nära kan vi komma!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar