17 februari 2010

Miljöministern svarar på min fråga

Miljöministern har nu svarat på min fråga angående Sveriges tolkning av avfallsdirektivet. Tyvärr verkar det inte som Andreas Carlgren är villig att agera i frågan utan hoppas att berörda myndigheter ska lösa frågan på ett bra sätt. Tycker att det är synd då snön även i framtiden kommer att ställa till enorma problem för våra städer och invånare. Många äldre har i princip inte kunnat gå utanför dörren på flera veckor, mammor/pappor med barnvagnar kämpar för sitt liv och cyklister riskerar sitt liv varje dag. Alla dessa problem hade givetvis inte lösts på en gång bara genom att omtolka avfallsdirektivet men det hade underlättat situationen något.

Nedan finner ni svaret från Andreas i sin helhet...


Svar på fråga 2009/10:484 av Anna Tenje (M) Sveriges tolkning av Avfallsdirektivet

Anna Tenje har frågat mig vad jag har för avsikt att göra för att inte Sverige som enda medlemsstat i EU ska räkna snö som avfall och därmed riskera att viktiga samhällsfunktioner slås ut.

Inledningsvis vill jag understryka att det är mycket viktigt att snö kan tas om hand på ett sätt som är bra ur miljösynpunkt och som samtidigt ger god framkomlighet och säkerhet.
EU:s regelverk på avfallsområdet är i alla nödvändiga delar genomfört i svenska regler. Av detta för EU gemensamma regelverk framgår att med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Tolkningen av vad som ska betraktas som avfall görs i detta fall av våra myndigheter.

Naturvårdsverket, som är tillsynsvägledande myndighet när det gäller avfallsfrågor, har bedömt att snö som samlas ihop från gator och torg normalt innehåller föroreningar, till exempel salter och organiska föreningar, från framför allt trafik. Naturvårdsverkets anser därutöver att förorenad snö omfattas av avfallsdefinitionen eftersom den som ska dumpa snö har en s.k. ”kvittblivningsavsikt”, dvs. avsikten är att göra sig av med snön.

På vilket sätt snö kan hanteras avgörs i varje enskilt fall av den ansvariga myndigheter. Dumpning av avfall i vatten är generellt inte tillåtet. Dispens från förbudet kan ges av Naturvårdsverket eller miljödomstolen för tippning av snö i vattenområde. Vid dumpning av snö i vatten är det vanligen kommunen som är tillsynsmyndighet.

Jag är övertygad om att våra tillsynsmyndigheter hanterar denna fråga på ett sätt som tillgodoser alla berörda intressen och finner ingen annan anledning att vidta några särskilda åtgärder.

Stockholm den 17 februari 2010Andreas Carlgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar