24 mars 2010

Ny radio- och tv-lagIdag fick jag regeringens förslag angående en förenklad radio- och tv-lag i min hand. Insåg genast att Påsken inte kommer bli fullt lika lugn och familjär som jag hade tänkt mig. Det är dock helt ok då jag faktiskt ser fram mot att sätta mig in i regeringens förslag. Jag har ju tittat på lagrådsremissen tidigare och glädjer mig åt flera förbättringar och liberaliseringar på området.

Det handlar helt enkelt om att vi vill modernisera och förenkla lagstiftningen så mycket som möjligt samt göra den mer liberal samt öka mångfalden både inom TV och Radio. Ska bli kul att se hur opposiotionen reagerar och hur debatten i kammaren utvecklar sig.

Kort sammanfattning för den som är intresserad:

Radio
Tillståndsperioderna blir åttaåriga för den kommersiella radion, innehållskraven försvinner och företagen får därmed ökade möjligheter till sponsringsintäkter. Vid de nuvarande tillståndsperiodernas slut kommer alla tillstånd att utlysas på nytt och fördelas genom ett slutet anbudsförfarande.

Regeringen har också givit Radio- och TV-verket i uppdrag att genomföra en utlysning för nya sändningsområden, i enlighet med det nya regelverket för analog kommersiell radio.

Propositionen föreslår även regler för hur digitalradiotillstånd ska fördelas, vilket innebär att förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av de digitala radiosändningarna har skapats.

Närradioorganisationerna föreslås få större möjlighet att sända material som inte producerats direkt för den egna verksamheten samt möjlighet att sända över större områden, vilket skapar bättre möjligheter till utveckling.

- Förutsättningarna för den kommersiella radion stärks i och med lagförslaget, vilket i kombination med den tidigare Public Service propositionen innebär att mångfalden för lyssnarna ökar.

TV
Propositionen förslår förenklade och tydligare reklamregler samt en större valfrihet för företagen i placeringen av reklamavbrott och sponsringsmeddelanden, förutsatt att de inte skadar programmets integritet och värde. Fortsatt gäller inskränkningar vid reklam riktad till barn.

Nya regler kommer införas i lagen för beställ-tv för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för nya tjänsteleverantörer. Nya regler gör det också möjligt att under ordnade former använda nya reklamtekniker och produktplacering.

- Genom att öka förutsägbarheten och liberalisera reklam- och produktplaceringen vill vi stärka den audiovisuella sektorns konkurrenskraft.

Den tekniska utvecklingen och det nya regelverket innebär också en förändring av myndighetsstrukturen. Regeringen föreslår att Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och tv slås ihop. På så sätt skapas förutsättningar att möta de utmaningar som följer i den tekniska utvecklingens spår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar